Wat is De Vreedzame School? - Lessenserie

Lessenserie

De kern van De Vreedzame School is een lessenserie. Het is de bedoeling dat er (vrijwel) elke week in alle groepen een les gegeven wordt. De lessen duren ongeveer 30 a 40 minuten. Er is een aparte map met lessen voor de peuters en kleuters, verder per leerjaar een map (groep 3, 4, 5, 6, 7 en 8). 

Nieuwe lesmappen basisonderwijs
Ons lesprogramma is continu in ontwikkeling omdat we willen blijven aansluiten op wat er speelt in de maatschappij. Daarom is vorig jaar besloten om de lesmappen basisonderwijs te herzien en zijn we gestart met dit omvangrijke project.

Zes blokken
In de huidige mappen zijn er voor alle groepen in totaal 38 lessen, verdeeld over 6 lesblokken:
1. We horen bij elkaar – groepsvorming (10 lessen)
2. We lossen conflicten zelf op – conflicthantering (6 lessen)
3. We hebben oor voor elkaar – communicatie (6 lessen)
4. We hebben hart voor elkaar – gevoelens (6 lessen)
5. We dragen allemaal een steentje bij – verantwoordelijkheid (4 lessen)
6. We zijn allemaal anders – diversiteit (6 lessen)
Groep 8 heeft een wat aangepast programma, met o.a. een apart programma over afscheid nemen. 

Er is in de lessen aandacht voor:
• coöperatieve werkvormen
• transfer naar het ‘echte leven’
• woordenschatuitbreiding
• leerkrachtgedrag (na de les)
• suggesties na de les om ook buiten de les aandacht te kunnen besteden aan het thema
• suggesties voor ouders

Structuur van een les
De les begint met een 'binnenkomer': een korte, speelse activiteit, het signaal dat er nu op een minder cognitieve manier gewerkt wordt dan meestal het geval is. Samen met de leerlingen wordt daarna de agenda (het overzicht van de les) en het doel van de les doorgenomen: wat gaan we leren? Daarna volgen activiteiten rond het thema van de les in zeer gevarieerde werkvormen. Na deze leskern wordt de leerlingen in de evaluatie (‘wat hebben we geleerd?’) gevraagd hun mening over de les te geven, en wordt teruggegrepen op het doel van de les. De les wordt afgesloten met een 'afsluiter' (opnieuw een korte, speelse activiteit).

In het Deelnemers Domein (achter inlog) op deze website vindt u van iedere les een presentatie voor gebruik op het digibord. Hierbij is gebruik gemaakt van de software van Presenter.

Inhoud van de blokken
In blok 1 (We horen bij elkaar) staan de lessen in het teken van groepsvorming en het creëren van een positief klimaat in de klas. Samen met de leerlingen maken we afspraken over hoe we met elkaar omgaan in de klas. Leerlingen bedenken zelf taken en verantwoordelijkheden.

In blok 2 (We lossen conflicten zelf op) leren de leerlingen het begrip ‘conflict’, en ze krijgen zicht op hoe je kunt reageren op een conflict. Na dit blok verwachten we van de leerlingen dat ze zelf, met behulp van een heel eenvoudig stappenplan, hun conflicten zelf oplossen.

Blok 3 (We hebben oor voor elkaar) besteedt aandacht aan communicatie. Goede communicatie is de sleutel tot het oplossen en voorkomen van conflicten. In dit blok besteden we o.a. aandacht aan de rol van misverstanden, het je kunnen verplaatsen en inleven in een ander, actief luisteren en samenvatten.

In blok 4 (We hebben hart voor elkaar) staan gevoelens centraal. In dit blok worden onder andere twee belangrijke vaardigheden voor conflictoplossing geleerd: je eigen gevoelens herkennen en erover kunnen vertellen, en het erkennen en accepteren van de gevoelens van een ander.

Blok 5 (We dragen allemaal een steentje bij) gaat in de eerste invoeringsjaren over mediatie, en de jaren daarna staat leerlingparticipatie centraal; het leveren van een bijdrage aan de gemeenschap.

Blok 6 (We zijn allemaal anders) stelt het open staan voor verschillen centraal. Kinderen onderzoek overeenkomsten en verschillen in hun familie, klas, school, omgeving van de school en de wereld.

Deelnemen

De Vreedzame School is een compleet programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap. De Vreedzame School is een product van de CED-Groep.

Kennismaking, invoering en aanmelding

Contact opnemen

Secretariaat De Vreedzame School
Hoofdweg 70, 3067 GH Rotterdam
010 - 4071599Inloggen

copyright © 2023 - CEDgroep   |   Webproductie POINT OF VIEW